Praktyki studenckie
Kierunki: Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Makrokierunek - specjalność Automatyka.

1) Zgodnie z programem studiów każdy student szóstego semestru studiów I-go stopnia na kierunkach: Automatyka i Robotyka, Biotechnologia (specjalność: Bioinformatyka) oraz Makrokierunek (specjalność: Automatic Control) zobowiązany jest do odbycia 4 tygodniowej (20 dni roboczych) praktyki zawodowej.
2) Praktyka odbywa się w okresie wakacji letnich w miesiącach: lipiec-sierpień. Inne terminy odbywania praktyki wymagają indywidualnych uzgodnień.
3) Miejsce praktyki - Zakład pracy student wybiera samodzielnie. Zaleca się, aby miejsce praktyki znajdowało się w miejscu zamieszkania studenta.
4) Po uzyskaniu zgody Zakładu na odbycie praktyki student zgłasza ten fakt u Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich dr inż. Krzysztofa Simka w p. 128 lub 932 w celu uzyskania akceptacji.
5) Praktyka studencka odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Uczelnią, a Zakładem pracy. Sprawy techniczno-organizacyjne dotyczące umów, ubezpieczenia, itp. załatwia mgr Laura Frydrychowska w p. 534.
6) Jako praktyka zawodowa może zostać zaliczona praktyka zagraniczna w firmie o profilu zgodnym z kierunkiem studiów. W takim przypadku student załatwia wszelkie formalności samodzielnie.
7) Student zobowiązany jest udokumentować przebieg praktyki poprzez systematyczne prowadzenie dziennika praktyk i/lub napisania sprawozdania merytorycznego. Dokumenty te muszą być potwierdzone w Zakładzie pracy przez osobę odpowiedzialną za praktyki.
8) W celu zaliczenia praktyki należy po jej zakończeniu przedstawić następujące dokumenty:
a) wypełnione potwierdzenie odbycia praktyki,
b) wypełniony i potwierdzony w zakładzie pracy dziennik praktyk lub/i sprawozdanie merytoryczne.

Zwolnienie z odbywania praktyki można uzyskać w następujących sytuacjach:
1) Odbycia praktyki we wcześniejszym okresie studiów.
2) Wykonywania w czasie studiów prac inżynierskich (na podstawie umowy zlecenia, o dzieło) lub pracy zawodowej o charakterze zgodnym z kierunkiem studiów w zakładzie przemysłowym, biurze projektowym lub instytucie naukowym.

W celu uzyskania zwolnienia należy napisać odpowiednie podanie do Prodziekana ds. Ogólnych dr inż. Krzysztofa Simka. Do podania należy dołączyć potwierdzenie wykonania pracy oraz sprawozdanie merytoryczne. Dokumenty należy składać w p. 128 lub 932.

Szczegółowe przepisy dotyczące organizacji i zaliczania praktyk studenckich można znaleźć w poniższych dokumentach:
1. http://www.ia.polsl.pl/index.php/dydaktyka/praktyki-studenckie
2. https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-DSSK/Strony/praktyki_studenckie.aspx
3. https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Documents/szjk/2017/P-RAu-1_Praktyki_studenckie.pdf
4. https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAu/Strony/szjk.aspx
5. https://platforma.polsl.pl/rau1/pluginfile.php/19063/mod_resource/content/1/2012_AiR_I_Praktyka.pdf
6. https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-DSSK/Strony/regulamin_studiow.aspx